Struktura Dantova pekla

Dušan Polanský

Největším dílem italského básníka Danta Alighieriho (1265-1321) je Komedie (později ji Boccacio přezval na Komedii božskou). Je napsána v italštině. Skládá se z třech částí: Pekla, Očistce a Ráje. Určitě nejvíce čtené je Peklo. Myslím si, že důvodem je to, že básník celým svým životem a dílem jasně říká, že mu je odporná nečestnost v jakékoliv podobě.

Peklo jsem četl poprvé někdy kolem roku 1980. Přiznám se, že dost povrchně, což bylo dáno hlavně tím, že v té době jsem dálkově studoval vysokou technickou školu a při časově náročném povolání jednoduše se nedostávalo klidu a času. Navíc čtení Pekla je náročné, jelikož Dante zde vzpomíná události a lidi z doby, kdy žil, takže čtenář se často ocitá v reáliích, kterým bez bližšího vysvětlení nerozumí. I proto v českém vydání Pekla z roku 1978 s překladem Vladimíra Mikeše, vydala Mladá Fronta, najde čtenář na konci 15 strán hustě psaných vysvětlivek a přílohu Život, dílo, doba. Ještě obsáhlejší komentáře najde čtenář v slovenském překladu Pekla, jehož autoři jsou Viliam Turčány a Jozef Felix (Bratislava, 1964). V roce 1981 vyšel u nás titul Dante a jeho doba, autorem je Indro Montanelli, vydal Odeon Praha. Tento titul vřele doporučuji všem vážným zájemcům o pochopoení historického kontextu obsahu Danteho Pekla. Titul je běžně k sehnání v antikvariátech. Hůř sehnatelný (sháněl jsem jej několik let) je nebásnický (bez rýmů) překlad Karla Vrátného, vyšel v letech 1929 až 1930, který je rovněž opatřen řadou podrobných vysvětlivek. Výhodou je, že vysvětlivky jsou přímo na jednotlivých stránkách pod textem básně.

Možná se ptáte, koho dnes, kromě lidí, co se živí literaturou a historii, případně studentů, zajímá doba Danteho. Asi nás moc nebude, přesto si myslím, že přečíst si tento titul je docela poučné z důvodu nadčasovosti popisovaných darebáctví ze strany bohatých a mocných, tak jako je nadčasová čestnost. A Dante Alighiery čestným člověkem byl, třebaže bez poskvrny nebyl. Současníci o něm napsali, že si byl dobře vědom svého talentu, svých vědomostí, a proto byl domýšlivý, protivný a nevlídný. Jednoduše se mu nedostávalo křesťanské skromnosti, namlouval si, jako mnoho jiných před ním i po něm, které Bůh obdařil výjimečnými schopnostmi, že jsou to jenom a jenom jeho zásluhy, že je v životě úspěšný. Pochopitelně je to představa zcela pomýlená a naivní. Určitě to nebyl supermoderní hrdina, který bez mrknutí oka likviduje jako na běžícím páse všechny darebáky kolem sebe, naopak, dostával od nich pěkně za vyučenou, ale přesto cítíme, že promlouvá k nám tisíckrát opravdověji než dnešní supermani z různých speciálních a elitních jednotek. Je tu totiž jeden veliký rozdíl, zmíněné superhrdiny za čestnost platí stát, čestnost mají přímo ve funkční náplni, kdežto Dante čestnost provozoval na vlastní náklady, potažmo náklady svých dobrodinců.

Pro milovníky starších titulů o Dantem jsem naskenoval ze své knihovny protitulní a titulní stránku knihy od Jana Blokše: Dante Alighieri, jeho doba, život a spisy. Kniha vyšla v Brně v roce 1892 tiskem a nákladem papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských.

Proč jsem se pokusil formou tabulky zachytit strukturu Dantova pekla? Důvod je prostý. V roce 2008 jsem si koupil titul od Thomase Cahilla Mysteria středověku (vydala Pragma Hodkovičky). Knihu jsem pouze založil do knihovny. Poslední týdny jsem nebyl v zcela ideálním rozpoložení, a tak jsem hledal v knihovně titul, který by mě od starostí alespoň na chvíli odpoutal. Čtu již velice málo, ale za tohoto stavu se mi čtení zmíněné knihy jevilo dobrým nápadem. Povrchně jsem knihu prolistoval. Na straně 267 je ve formě tabulky zachycen "Systém Dantova Pekla". Tabulka se mi zdála nepřehledná a obsahově také ne zcela přesná, což částečně je dáno i nekvalitním polygrafickým provedením tabulky. Ve sklepě jsem pracně vyhrabal překlad Pekla od Vladimíra Mikeše a věnoval celé nedělní odpoledne čtení, zachycení a nakonec i nakreslení struktury Pekla rovněž ve formě tabulky. Výsledek mého snažení vidíte níže.

Takže jakže si Dante představuje Zemi, kde leží jeho Peklo a jaká je jeho základní struktura? Dante rozděluje Zemi na dvě polokoule. Na severní mimo moře je veškerá pevnina, na jižní jest kromě jednoho ostrova pouze moře. Na zmíněném ostrově ční vysoká hora, na níž je Očistec a na temeni hory se zachoval pozemský ráj. Dantovo Peklo se nachází na severní polokouli. Dante si je představuje jako obrovský jícen (úval, nálevku), jehož vrchol, tedy špička, je ve středu Země. Jícen se svažuje po vertikálních kruzích (stupních) až do středu země. Kruhy se číslují vzestupně od povrchu Země ke středu Země. Ve vrcholu jícnu, tedy uprostřed Země, je Lucifer neboli Satan. Přesně tam je proto, že tam je nejdále na Zemi od Boha. Podle Svatého Tomáše Akvinského zhřešit může člověk buď ze slabosti, nebo ze zlosti. Dle toho rozdělil Dante peklo na jakési dvě pomyslná dílčí pekla, horní a dolní. Do druhého až pátého kruhu patří ti, kteří zlo činí ze slabosti, tři dolní kruhy, sedmý až devátý patří těm, kteří zlo činí ze zlosti. Šestý kruh, v němž jsou třestáni kacíři, odděluje dvě dílčí pekla a tvoří hranici mezi horním a dolním peklem. Kacíře totiž dost těžko zařadit mezi hřešící ze slabosti či ze zlosti. První kruh sice k peklu již patří, ale ještě to není ani zdaleka to pravé pekelné peklo, proto se někdy zove (ne šťastně) předpeklí.

Peklo si běžně spojujeme s plameny pekelnými, ale v Dantově pekle se setkáváme s ohněm pouze: v šestém kruhu, v třetím pásmu kruhu sedmého a v třetím a osmém žlebu kruhu osmého.

Struktura Dantova pekla
Brána pekelná
Za branou pekelnouTi, co žili bez hanby i chvály a byli lhostení k dobrému i zlému
Řeka Acheron
Číslo kruhuDělení kruhuTyp hříšníka
prvníDobří pohané z doby před křesťanstvím
druhýChlípníci
třetíNenasytní, žrouti
čtvrtýLakomci a marnotratníci
pátýPrchlivci, zuřivci, kteří se za života užírali
Řeka Styx
šestý (hřbitov)Kacíři
sedmý je obkroužen řekou Flegetonprvní pásmoNásilníci vůči jiným (vraždy, krvavé zločiny, újmy na zdraví, žhářství, ohrožení jmění)
druhé pásmoNásilníci vůči sobě (ti so sebe marnotratně zabili, ale i ti, co promrhali svůj talent a své schopnosti)
třetí pásmoNásilníci proti Bohu, rouhači, násilníci proti přírodě, lichváři
Vodopád
osmý (Malebolge)první žlebPodvodníci a svůdci žen
druhý žlebPochlebovači a kuplíři
třetí žlebSvatokupci
čtvrtý žlebVěštci, kouzelníci a astrologové
pátý žlebČachráři s veřejnými úřady
šestý žlebPokrytci
sedmý žlebZloději
osmý žlebPodvodní rádci
devátý žlebRozsévači různic a rozkolů
desátý žlebPadělatelé nejen peněz, ale i pravd, lidí a také alchymisté
devátý (Kokyt), vlévají se sem všechny řeky pekla a zde zamrzajíprvní kruh (Kaina)Zrádci pokrevních příbuzných
druhý kruh (Antenora)Političtí zrádcové
třetí kruh (Ptolomea)Zrádci prohřešivší se na těch, jimž byli povinni pohostinstvím
čtvrtý kruh (Judecca)Ti, co zradili dobrodince

Věřím, že alespoň jednomu čtenáři moje tabulka usnadní orientaci při čtení Dantova geniálního básnického díla, ačkoliv je mi jasné, že sebekvalitnější překlad Pekla nemůže nahradit italský originál. Takže pokud jste na jazyky, vrhněte se na italštinu.

V Brně 17. července 2016.

Dodatek z 27. 9. 2016.  Při psaní tohoto textu jsem ještě nevěděl o antologii Čtení o Dantovi Alighierim, kterou vydal Institut pro studium literatury v roce 2016. Autorem sborníku je Martin Pokorný. V sborníku jsou vybrané statě z rozmezí let 1890 až 1910. Struktuře Dantova pekla je částečně věnována stať Rudolfa Mondolfiho (str. 47 až 55). Pro upřesnění uvádím, že ten jako první kruh uvádí to, co já mám nadepsáno Za branou pekelnou. V sborníku najdete i rozsáhlou bibliografii literatury k Dantovu dílu (nejen ke Komedii) v češtině. Pochopitelně v seznamu k roku 1892 nechybí ani výše zmíněná kniha Jana Blokše. Ontologii jsem si zakoupil a nelituji. Sborník vám může pomoci vidět Komedii v širším kontextu: literárním, historickém, mytologickém, náboženském a částečně i filozofickém.

Při čtení stati Rodolfo Mondolfiho jsem narazil na jednu textovou nelogičnost. Napsal jsem o ní autorovi sborníku, který mi obratem sdělil správné znění. Takže si opravte na straně 49 v odstavci začínajícím: V šestém kruhu, fragment textu takto: Poslední dva však - jakožto hříchy nezdrženlivosti jsou to hříchy myšlení, zatímco jakožto hříchy aktivní mají za cíl uškodit, ...

Dodatek z 6. 4. 2017.   Zakoupil jsem si titul: Joe Lee: Dante pro začátečníky. Vydal Práh v roce 2015. Je to půvabná kniha s vtipným textem, hromadou černého humoru a s úsměvnými ilustracemi. Vřele doporučuji k přečtení. Na straně 55 je rovněž mapa pekla. Moje tabulka je podrobnější, ale zase mapa v knize je více názorná, holt je poznat, že autor je spisovatel, ilustrátor a karikaturista (prý i klaun) v jedné osobě.

Domů | Prolog 2001: Vesmírná odysea | Nejen básně v próze | Střípky